Η ΝΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επισημάνσεις (με χρώμα) αφορούν σε προσθήκη νέας ύλης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- «ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΘΕΩΡΙΑ

 

            Αγωγιμότητα

 • Αγωγοί, ημιαγωγοί και μονωτές
 • Ρεύμα, τάση και αντίσταση
 • Οι μονάδες ampere, volt και ohm
 • Ο νόμος του Οhm [E=J*R]
 • Οι νόμοι του Kirchhoff
 • Ηλεκτρική ισχύς [P=E*I]
 • Η μονάδα Watt
 • Ηλεκτρική ενέργεια [W=P*t]
 • Η χωρητικότητα μπαταρίας [amperehour]

 

            Πηγές Ηλεκτρισμού

§         Τάση πηγής, Ηλεκτρεγερτική δύναμη [EMF], ρεύμα βραχυκύκλωσης, εσωτερική αντίσταση και τάση στους πόλους

§         Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση πηγών τάσης

 

            Ηλεκτρικό πεδίο

§         Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

§         Η μονάδα volt/meter

§         Θωράκιση παό ηλεκτρικά πεδία

 

            Μαγνητικό πεδίο

§         Μαγνητικό πεδίο γύρω από ηλεκτροφόρο αγωγό

§         Θωράκιση από μαγνητικά πεδία

 

            Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

§         Τα ραδιοκύματα όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

§         Ταχύτητα διάδοσης και σχέση αυτής με την συχνότητα και το μήκος κύματος [v=f*λ]

§         Πόλωση κύματος

 

            Ημιτονοειδή σήματα

 • Γραφική παράσταση συναρτήσει του χρόνου
 • Στιγμιαία τιμή, πλάτος [Emax] , ενεργός τιμή [Ueff = Umax / √2] και μέση τιμή
 • Περίοδος και διάρκεια περιόδων
 • Συχνότητα
 • Η μονάδα Hertz
 • Διαφορά φάσης

 

1.7 Μη ημιτονοειδή σήματα

 • Ακουστικά σήματα
 • Τετραγωνικοί παλμοί
 • Γραφική παράσταση συναρτήσει του χρόνου
 • Συνιστώσα συνεχούς ρεύματος, θεμελιώδης συνιστώσα και υψηλές αρμονικές
 • Θόρυβος [PN=kTB] (θερμικός θόρυβος δέκτη, πυκνότητα ισχύος θορύβου, ισχύς θορύβου στο εύρος συχνοτήτων του δέκτη)

 

1.8 Διαμορφωμένα σήματα

 • Διαμόρφωση πλάτους
 • Διαμόρφωση φάσης, διαμόρφωση συχνότητας και διαμόρφωση μίας πλευρικής ζώνης
 • Απόκλιση συχνότητας και δείκτης διαμόρφωσης [mF/fmod]
 • Φέρουσα, πλευρικές ζώνες και εύρος ζώνης
 • Κυματομορφή
 • Συνεχούς κύματος (CW)
 • Κυματομορφές: CW, διαμόρφωση AM, διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης (SSB) και διαμόρφωση FM (γραφική αναπαράσταση)
 • Φάσμα κυματομορφών CW, AM και SSB (γραφική αναπαράσταση)
 • Ψηφιακές διαμορφώσεις: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM
 • Ψηφιακές διαμορφώσεις: Ρυθμός μετάδοσης (bit rate και symbol rate (Baud rate)) και εύρος ζώνης
 • Ανίχνευση σφαλμάτων κι επαναμετάδοση (π.χ. packet radio), Πρόσω διόρθωση σφάλματος (FEC), π.χ. Amtor FEC.

 

1.9 Ισχύς και ενέργεια

 • Η ισχύς ημιτονοειδών σημάτων  P = i2 *R, P = u2R, u = Ueff, I = Ieff]
 • Λόγοι ισχύος που αντιστοιχούν στις εξής τιμές decibel (db): 0 db, 3 db, 6 db, 10 db και 20 db [θετικά και αρνητικά]
 • Ο λόγος ισχύος εισόδου/εξόδου σε db για σε σειρά συνδέσεις ενισχυτών και/ή εξασθενητών
 • Προσαρμογή αντιστάσεων [μέγιστη μεταφορά ισχύος]
 • Σχέση μεταξύ ισχύος εισόδου \ εξόδου και απόδοσης [ n = Pout / Pin *100%]
 • Ισχύς κορυφής [p.e.p.]

 

1.10 Ψηφιακή επεξεργασία σήματος

 • Δειγματοληψία και κβαντισμός αναλογικών σημάτων
 • Ελάχιστος ρυθμός δειγματοληψίας (συχνότητα Nyquist)
 • Συνέλιξη (στο πεδίο του χρόνου, στο πεδίο συχνότητας, γραφική αναπαράσταση)
 • Φίλτρα αντι-αναδίπλωσης (anti-aliasing), φίλτρα αναδόμησης σήματος.
 • Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (ADC/DAC)

 

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

2.1 Αντιστάτης

 • Η μονάδα Ohm
 • Αντίσταση
 • Χαρακτηριστικά ρεύματος/τάσης
 • Κατανάλωση ισχύος
 • Θετικοί και αρνητικοί συντελεστές θερμοκρασίας [PTC και NTC]

2.2 Πυκνωτής

 • Χωρητικότητα
 • Η μονάδα farad
 • Σχέση μεταξύ χωρητικότητας, διαστάσεων και διηλεκτρικού (ποιοτική εξήγηση μόνο)
 • Χωρητική αντίσταση  []
 • Η σχέση φάσης μεταξύ τάσης – ρεύματος
 • Χαρακτηριστικά σταθερών και μεταβλητών πυκνωτών: αέρος, μίκας, πλαστικού και κεραμικοί, ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές
 • Συντελεστές θερμοκρασίας
 • Ρεύμα διαρροής       

2.3 Πηνίο

 • Αυτεπαγωγή
 • Η μονάδα henry
 • Η επίδραση του αριθμού σπειρών, της διαμέτρου, του μήκους και του υλικού του πυρήνα στην επαγωγή (ποιοτική εξήγηση μόνο)
 • Επαγωγική αντίσταση  []
 • Η σχέση φάσης μεταξύ τάσης – ρεύματος
 • Συντελεστής Q
 • Επιδερμικό φαινόμενο  
 • Απώλειες σε υλικά του πυρήνα

 

2.4 Εφαρμογές και χρήσεις μετασχηματιστών

 • Ιδανικός μετασχηματιστής  [Pprim = Psec]
 • Η σχέση μεταξύ του λόγου σπειρών και:
  • Λόγου τάσης [usec / uprim = nsec / nprim]
  • Λόγου ρεύματος [isec / iprim = nprim / nsec]
  • Λόγου σύνθετης αντίστασης (ποιοτική εξήγηση μόνο)
 • Μετασχηματιστές στην πράξη

 

2.5 Δίοδος

 • Χρήσεις και εφαρμογές διόδων:
 • Δίοδοι ανόρθωσης, φώρασης, ενδείξεως (LED-light emitting diode], σταθερής τάσης [zener] και χωρητικότητας [varicap]
 • Ανάστροφη τάση και ρεύμα διαρροής

 

2.6 Τρανζίστορ

 • Τρανζίστορ PNP και NPN
 • Συντελεστής ενίσχυσης
 • Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου [καναλιού N και καναλιού P, j-FET]
 • Σύγκριση μεταξύ τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) και διπολικού τρανζίστορ (BJT) (οδηγούμενου από τάση-ρεύμα)
 • Η αντίσταση μεταξύ πύλης και πηγής
 • Το τρανζίστορ στο:
 • Κύκλωμα κοινού εκπομπού
 • Κύκλωμα κοινής βάσης
 • Κύκλωμα κοινού συλλέκτη
 • Αντίσταση εισόδου εξόδου των παραπάνω κυκλωμάτων
 • Μέθοδοι πόλωσης

2.7 Απλή θερμιονική λυχνία (valve or tube) [εξήγηση λειτουργίας]

 

2.8 Απλά ψηφιακά κυκλώματα (digital circuits) [εξήγηση μόνο από τη σκοπιά του μπλοκ διαγράμματος]

 • Κυκλώματα και πύλες
 • Ψηφιοποιητής σήματος
 • Ψηφιακοί συνθέτες συχνότητας (frequency synthesis, PLL)
 • Ψηφιακός ενδείκτης πομποδεκτών (display)
 • Απλά ολοκληρωμένα κυκλώματα (συμπεριλαμβανομένων τελεστικών ενισχυτών)       
 • Τάση και αντίσταση σε λυχνίες υψηλής ισχύος, μετασχηματισμός αντίστασης

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

3.1 Συνδυασμοί εξαρτημάτων

 • Συνδεσμολογία σε σειρά και παράλληλα αντιστάσεων, πηνίων, πυκνωτών, μετασχηματιστών και διόδων
 • Ρεύμα και τάση στα κυκλώματα αυτά
 • Σύνθετη αντίσταση
 • Συμπεριφορά πραγματικού (μη ιδανικού) αντιστάτη, πυκνωτή και πηνίου σε υψηλές συχνότητες.

 

3.2 Φίλτρα

 • Συντονισμένα παράλληλα και σε σειρά κυκλώματα:
 • Σύνθετη αντίσταση
 • Χαρακτηριστικά συχνότητας
 • Συχνότητα συντονισμού  []
 • Συντελεστής ποιότητας σε συντονισμένα κυκλώματα [,, Q = fres / B]
 • Εύρος ζώνης
 • Ζωνοπερατό φίλτρο
 • Χαμηλοπερατό, ζωνοπερατό, υψιπερατό και φίλτρο αποκοπής ζώνης αποτελούμενο από παθητικά στοιχεία
 • Απόκριση συχνότητας
 • Φίλτρα Π και Τ
 • Κρύσταλλος πιεζοηλεκτρικός (Quartz)
 • Φαινόμενα προκαλούμενα από πραγματικά (μη-ιδεατά) κυκλωματικά στοιχεία
 • Ψηφιακά φίλτρα (see sections 1.10 and 3.8)

 

3.3 Τροφοδοτικά

 • Κυκλώματα ανορθωτών, ημι-ανορθωτών και ο ανορθωτής τύπου γέφυρας
 • Κυκλώματα εξομάλυνσης
 • Κυκλώματα σταθεροποίησης σε τροφοδοτικά χαμηλής τάσης
 • Τροφοδοτικά ισχύος μεταβαλλόμενης κατάστασης, απομόνωση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

 

3.4 Ενισχυτές

 • Ενισχυτές χαμηλών (lf) και υψηλών (hf) συχνοτήτων
 • Συντελεστής ενίσχυσης
 • Χαρακτηριστικά πλάτους / συχνότητας και εύρος ζώνης
 • Ενισχυτές τάξης Α, ΑΒ, Β και C
 • Αρμονικές [μη γραμμικές] παραμορφώσεις , παράγωγα ενδο-διαμορφώσεων και λειτουργία ενισχυτή σε κορεσμό

 

3.5 Φωρατές

 • Φωρατές AM
 • Δίοδοι φώρασης
 • Ανιχνευτής γινομένου, φωρατής περιβάλλουσας
 • Φωρατές FM
 • Φωρατές κλίσης
 • Διευκρινιστές Foster-Seeley
 • Φωρατές CW/SSB

 

3.6 Ταλαντωτές

 • Ανάδραση (εκούσιας ή ακούσιας)
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα και τη σταθερότητα συχνότητας, απαραίτητοι για ταλάντωση
 • Ταλαντωτής LC
 • Κρυσταλλικός ταλαντωτής και αρμονικός ταλαντωτής (overtone)
 • Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση (VCO)
 • Θόρυβος φάσης

 

3.7 Βρόγχος κλειδώματος φάσης [PLL]

 • Βρόγχος ελέγχου με κύκλωμα σύγκρισης φάσης
 • Σύνθεση συχνότητας με προγραμματιζόμενο διαιρέτη στο βρόχο ανάδρασης

 

3.8 Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP systems)

 • Τοπολογίες φίλτρων πεπερασμένης και άπειρης απόκρισης (FIR και IIR)
 • Μετασχηματισμοί Fourier: Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT), γραφική αναπαράσταση.
 • Απ’ευθείας ψηφιακή σύνθεση (DDS).

 

4. ΔΕΚΤΕΣ

 

4.1 Τύποι

 • Υπερετερόδυνοι δέκτες απλής και διπλής αλλαγής ενδιάμεσης (IF) συχνότητας (=Single and double superheterodyne receiver)
 • Δέκτες απ’ευθείας μετατροπής

 

4.2 Μπλοκ και διαγράμματα

 • Δέκτης CW [τύπος εκπομπής Α1Α]
 • Δέκτης AM [τύπος εκπομπής Α3Ε]
 • Δέκτης SSB για τηλεφωνία για υποβιβασμένη φέρουσα [τύπος εκπομπής J3E]
 • Δέκτης FM [τύπος εκπομπής F3E]

 

4.3 Λειτουργία και χρήση των παρακάτω βαθμίδων [εξήγηση μόνο από τη σκοπιά του μπλοκ διαγράμματος]

 • Ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων (RF)
 • Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων (ΗF) [με σταθερό ή ρυθμιζόμενο εύρος ζώνης]
 • Ταλαντωτής [σταθερός και μεταβλητός]
 • Μίκτης (mixer)
 • Ενδιάμεσος ενισχυτής συχνότητας
 • Περιοριστής (limiter), καταπιεστής θορύβου (noise blanker)
 • Φωρατής (συμπεριλαμβανομένου ανιχνευτή γινομένου)
 • Ταλαντωτής συμβολής (BFO)  
 • Κρυσταλλικός βαθμονομητής (crystal calibrator)
 • Ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων (LF)
 • Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC)
 • Μετρητής έντασης σήματος (S meter)
 • Φίμωση (squelch)

 

4.4 Χαρακτηριστικά δέκτη [απλή περιγραφή]

 • Απόρριψη γειτονικού καναλιού
 • Επιλεκτικότητα
 • Ευαισθησία δέκτη, θόρυβος δέκτη, εικόνα θορύβου (noise figure)
 • Σταθερότητα συχνότητας
 • Συχνότητα ειδώλου
 • Ενδοδιαμόρφωση, αλληλοδιαμόρφωση (inter-cross modulation)
 • Αποευαισθητοποίηση / Φραγή
 • Αμοιβαία μίξη [θόρυβος φάσης]

 

5. ΠΟΜΠΟΙ

 

5.1 Τύποι

 • Πομποί με ή χωρίς μετατροπή συχνότητας
 • Πολλαπλασιασμός συχνότητας

 

5.2 Διαγράμματα μπλοκ

 • Πομπός CW [A1A]
 • Πομπός SSB για τηλεφωνία για καταπιεσμένη φέρουσα [J3E]
 • Πομπός FM [F3E] το σήμα ήχου διαμορφώνει το VCO του PLL [F3E]

 

5.3 Χρήσεις και λειτουργίες των παρακάτω βαθμίδων [εξήγηση μόνο από την σκοπιά του μπλοκ διαγράμματος]

 • Μίκτης
 • Ταλαντωτής
 • Απομονωτής (buffer)
 • Οδηγητής (driver)
 • Πολλαπλασιατής συχνότητας (multiplier)
 • Ενισχυτής ισχύος
 • Διαμορφωτής SSB
 • Διαμορφωτής φάσης
 • Κρυσταλλικό φίλτρο
 • Προσαρμογή εξόδου
 • Φίλτρο εξόδου
 • Διαμορφωτής συχνότητας

 

5.4 Χαρακτηριστικά πομπού [απλή περιγραφή]

 • Σταθερότητα συχνότητας
 • Εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων (RF)
 • Πλευρικές ζώνες
 • Εύρος ζώνης ακουστικών συχνοτήτων (LF)
 • Μη γραμμικότητα [αρμονικές και παραμόρφωση λόγω ενδο-διαμόρφωσης]
 • Αντίσταση εξόδου
 • Ισχύς εξόδου
 • Απόδοση
 • Απόκλιση συχνότητας
 • Δείκτης διαμόρφωσης
 • Παραγωγή κλικς και μεταβολή συχνότητας κατά την χρήση του χειριστηρίου
 • Παρασιτικές εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
 • Ακτινοβολία από το περίβλημα του πομπού
 • Υπερδιαμόρφωση SSB και splatter (agreed)
 • Θόρυβος φάσης

 

6. ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

6.1 Τύποι κεραιών

 • Δίπολο τροφοδοτούμενο στο μέσο
 • Δίπολο τροφοδοτούμενο στο άκρο
 • Αναδιπλωμένο δίπολο (folded dipole)
 • Κατακόρυφη κεραία ενός τετάρτου μήκους κύματος [ground plane]
 • Κεραία με παρασιτικά στοιχεία [Yagi]
 • Κεραίες ανοίγματος (Παραβολικός ανακλαστήρας, χοανοκεραία)
 • Δίπολο με κυματοπαγίδες (trap dipole)

 

6.2 Χαρακτηριστικά κεραιών

 • Κατανομή ρεύματος και τάσης
 • Σύνθετη αντίσταση στο σημείο τροφοδοσίας
 • Επαγωγική ή χωρητική αντίσταση μίας μη συντονισμένης κεραίας
 • Πόλωση κεραίας
 • Κατευθυντικότητα, αποδοτικότητα και απολαβή κεραίας
 • Περιοχή σύλληψης
 • Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς [ERP] και ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς [EIRP]
 • Λόγος κατευθυντικότητας εμπρός προς πίσω κεραίας [front to back ratio]
 • Οριζόντιο και κάθετο διάγραμμα ακτινοβολίας

 

6.3 Γραμμές μεταφοράς

 • Παράλληλη γραμμή μεταφοράς
 • Ομοαξονικό καλώδιο
 • Κυματοδηγός
 • Χαρακτηριστική αντίσταση [Ζ0] γραμμής
 • Συντελεστής ταχύτητας
 • Λόγος στασίμων κυμάτων
 • Απώλειες γραμμής
 • Προσαρμογέας αντίστασης (balun)
 • Η γραμμή μήκους λ/4 σαν μετατροπέας της σύνθετης αντίστασης [Ζο2 = Zin Zout]
 • Ανοιχτές και βραχυκυκλωμένες γραμμές σαν συντονισμένα κυκλώματα
 • Μονάδες προσαρμογής κεραιών (μόνο συνδεσμολογίες Π και T)

 

7. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ

 • Εξασθένηση σήματος, σηματοθορυβικός λόγος (SNR)
 • Διάδοση οπτικής επαφής (LOS) (διάδοση ελευθέρου χώρου, νόμος αντίστροφου τετραγώνου)
 • Ιονοσφαιρικά στρώματα
 • Κρίσιμη συχνότητα
 • Επίδραση του ηλίου στην ιονόσφαιρα
 • Μέγιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα
 • Κύμα εδάφους και χώρου, γωνία αναχώρησης και απόσταση κάλυψης (skip distance)
 • Διαλείψεις (fading)
 • Τροπόσφαιρα
 • Επίδραση του ύψους των κεραιών στην απόσταση που καλύπτουν (ραδιορίζοντας)
 • Θερμοκρασιακή αναστροφή
 • Ανάκλαση στο σποραδικό στρώμα Ε (Es)
 • Ανάκλαση στο βόρειο σέλας (aurora)
 • Σκέδαση από μετεωρίτες
 • Ανακλάσεις από τη Σελήνη
 • Ατμοσφαιρικός θόρυβος [μακρινές καταιγίδες]
 • Γαλαξιακός θόρυβος
 • (Θερμικός) θόρυβος εδάφους
 • Βασικές εκτιμήσεις διάδοσης (προϋπολογισμός ζεύξης)
 • Κύρια πηγή θορύβου, (θόρυβος ζώνης συχνοτήτων vs. θόρυβος δέκτη)
 • Ελάχιστος σηματοθορυβικός λόγος
 • Ελάχιστη ισχύς λαμβανόμενου σήματος
 • Απώλειες διάδοσης
 • Απολαβή κεραίας,απώλειες γραμμής μεταφοράς
 • Ελάχιστη ισχύς εκπομπής

 

 

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

8.1 Λήψη μετρήσεων

 • Μετρήσεις των:
 • DC και AC ρευμάτων και τάσεων
 • Λάθη στις μετρήσεις
  • Επίδραση της συχνότητας
  • Επίδραση της κυματομορφής
  • Επίδραση των εσωτερικών αντιστάσεων των οργάνων

 

 • Αντίστασης
 • Ισχύος DC και RF [μέσης και pep]
 • Λόγου στάσιμων κυμάτων
 • Κυματομορφής της περιβάλλουσας ενός RF σήματος
 • Συχνότητας
 • Συχνότητας συντονισμού

 

8.2 Όργανα μετρήσεων

 • Λήψη μετρήσεων με τη χρήση:
  • Οργάνου κινητού πηνίου
  • Πολυμέτρου (ψηφιακού και αναλογικού)
  • Γέφυρας στασίμων κυμάτων
  • Ψηφιακού συχνομέτρου
  • Συχνομέτρου απορρόφησης (absorption meter)
  • Συχνομέτρου βύθισης (dip meter)
  • Παλμογράφου
  • Μετρητή ισχύος RF
  • Γεννήτριας σημάτων
  • Αναλυτή φάσματος)       

 

9. ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

 

9.1 Παρεμβολές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό

 • Πλήρης παρεμβολή (blocking)
 • Παρεμβολή από το επιθυμητό σήμα εκπομπής
 • Ενδοδιαμόρφωση
 • Φώραση από κυκλώματα ήχου

 

9.2 Λόγοι παρεμβολών σε ηλεκτρονικά κυκλώματα

 • Ένταση πεδίου πομπού
 • Ανεπιθύμητη ακτινοβολία πομπού [παρασιτική ακτινοβολία, αρμονικές]
 • Μη επιθυμητή επίδραση σε συσκευές:
 • Μέσω της εισόδου της κεραίας [τάση κεραίας, επιλεκτικότητα εισόδου]
 • Μέσω άλλων συνδεδεμένων γραμμών [τροφοδοσίας κλπ]
 • Μέσω απευθείας ακτινοβόλησης

 

9.3 Μέτρα κατά των παρεμβολών

 • Μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη των παρεμβολών:
 • Φιλτράρισμα
 • Αποσύζευξη
 • Θωράκιση

 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

 

10.1 Ασφάλεια χειριστή – ερασιτέχνη

 • Το ανθρώπινο σώμα
 • Ανθεκτικότητά του σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα
 • Παροχές τάσης κοινής οφέλειας
 • Υψηλές τάσεις σε πομπούς
 • Στατικά φορτία σε γραμμές μεταφοράς κεραιών, απόζευξη γραμμών
 • Κεραυνικό πλήγμα, αποτελέσματα, ακτίνα επίδρασης
 • Αντικεραυνικοί μέθοδοι προστασίας, αλεξικέραυνα
 • Παροχή τάσης από οικιακό δίκτυο

 

10.2 Προστασία κοινού

 • Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες (ραδιοκύματα)
 • Αποτελέσματα έκθεσης (θερμικά και μη)
 • Όρια προστασίας του κοινού και χειριστή ερασιτέχνη (αριθμητικά μεγέθη)
 • Νομοθεσία (Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφοροποίηση της εθνικής)
 • Μεγέθη που διαμορφώνουν την ένταση ακτινοβολίας (ισχύς, διάρκεια και τύπος εκπομπής, κέρδος κεραίας, απώλειες γραμμής)
 • Μέτρα μείωσης της ακτινοβολίας και τοπογραφικά όρια ευθύνης του ερασιτέχνη

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - «Λειτουργικοί κανόνες και διαδικασίες»

 

ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ:

 

 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

 

A=Alpha    J=Juliet S=Sierra

B=Bravo    K=Kilo            T=Tango

C=Charlie  L=Lima            U=Uniform

D=Delta     M=Mike          V=Victor

E=Echo      N=November   W=Whiskey

F=Foxtrot  O=Oscar          X=X-ray

G=Golf       P=Papa            Y=Yankee

H=Hotel     Q=Quebec       Z=Zulu

I=India       R=Romeo       

 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

 

Α=Αστήρ   Κ=Κενόν         Τ=Τίγρης

Β=Βύρων  Λ=Λάμα          Υ=Ύμνος

Γ=Γαλή     Μ=Μέλι          Φ=Φωφώ

Δ=Δόξα     Ν=Ναός          Χ=Χαρά

Ε=Ερμής   Ξ=Ξέρξης        Ψ=Ψυχή

Ζ=Ζεύς      Ο=Οσμή         Ω=Ωμέγα

Η=Ηρώ      Π=Πέτρος

Θ=Θεά      Ρ=Ρήγας

Ι=Ίσκιος    Σ=Σοφός

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ Q

Κώδικας    Ερώτηση                                                   Απάντηση

QRG                Ποιά είναι η συχνότητά σου;                                   Η συχνότητά μου είναι.....

QRK               Ποια είναι η αναγνωσιμότητα                               Η αναγνωσιμότητα

                      του σήματός μου;                                       του σήματος είναι..............

QRL                Είσαι απασχολημένος;                                            Είμαι απασχολημένος

QRM              Παρεμβάλλεται κανείς στο σήμα μου;                      Ναι/Όχι

QRN               Έχεις πρόβλημα από στατικά;                                 Έχω πρόβλημα από στατικά

QRO               Να αυξήσω την ισχύ εκπομπής;                               Αύξησε την ισχύ εκπομπής

QRP                Να μειώσω την ισχύ εκπομπής;                               Μείωσε την ισχύ εκπομπής

QRQ               Να στέλνω με ποιο γρήγορο ρυθμό;                        Στείλε με....

QRS                Να στέλνω με ποιο αργό ρυθμό;                              Στείλε με ποιο αργό ρυθμό

QRT                Να σταματήσω την αποστολή;                                Σταμάτα την αποστολή

QRY                Ποιά είναι η σειρά μου;                                            Η σειρά σου είναι...

QRZ                Ποιος με καλεί;                                                        Σε καλεί ο....

QRV                Είσαι έτοιμος;                                                          Είμαι έτοιμος

QSB                Έχουν τα σήματά μου διαλείψεις;                            Τα σήματά σου έχουν διαλείψεις

QSL                Μπορείς να επιβεβαιώσεις τη λήψη;        Επιβεβαιώνω τη λήψη

QSO                Μπορείς να επικοινωνήσεις                                     Μπορώ να επικοινωνήσω

                        απευθείας με τον....;                                                απευθείας με τον....;

QSV                Να στείλω σειρά συντονιστικών;                             Στείλε σειρά συντονιστικών

QSY                Να αλλάξω συχνότητα;                                         Άλλαξε συχνότητα

QRX               Πότε θα επικοινωνήσεις πάλι;                                 Θα επικοινωνήσω πάλι στις.....

QTH               Ποια είναι η θέση σου (σε                                     Η θέση μου είναι....γεωγραφικό

                        Γεωγραφικό μήκος ή πλάτος;)                               μήκος και ...γεωγραφικό πλάτος

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

 

AR*           Τέλος μετάδοσης

BK             Σήμα που χρησιμοποιείται για να διακόψει μία εκπομπή σε εξέλιξη

CQ                        Γενική κλήση προς όλους τους σταθμούς

CW            Συνεχές κύμα

DE             Εδώ ο...(για το διαχωρισμό του διακριτικού του καλούμενου από το

                  σταθμό που κάνει την κλήση)

K               Πρόσκληση για εκπομπή

MSG          Μήνυμα

PSE           Παρακαλώ

RST           Αναγνωσιμότητα, Ισχύς κύματος, Ποιότητα τόνου

R                Λήφθηκε

RX             Δέκτης

TX             Πομπός

UR             Δικό σου

VA*           Τέλος εργασίας

* Στον κώδικα Morse εκπέμπονται σαν ένας συνεχής χαρακτήρας.

 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

 • 1.Σήματα κινδύνου:
 • Σε ραδιοτηλεγραφία:  ...---... [SOS]
 • Σε ραιοτηλεφωνία: ‘MAYDAY
 • Απόφαση Νο. 640 του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της ITU 
 • Διεθνής χρήση των ερασιτεχνικών σταθμών στην περίπτωση εθνικών καταστροφών
 • Εκχωρημένες συχνότητες για χρήση από την υπηρεσία ερασιτέχνη.

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΗΣΗΣ

 • Αναγνώριση του ερασιτεχνικού σταθμού από το διακριτικό κλήσης του
 • Χρήση των διακριτικών κλήσης
 • Σύνθεση των διακριτικών κλήσης
 • Εθνικά προθέματα, διεθνής κατανομή προθεμάτων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ IARU

 • Κατανομή χρήσης υποζωνών και διαφύλαξή της
 • Σκοπός κατανομής

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - «Εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ITU

 • Ορισμός της υπηρεσίας ερασιτέχνη και της υπηρεσίας ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου
 • Ορισμός του ερασιτεχνικού σταθμού
 • Ορισμός κατασκευής κεραίας
 • Article 25 του κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών
 • Κατάσταση υπηρεσίας ερασιτέχνη και της υπηρεσίας ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου
 • Διεθνείς γεωγραφικές περιοχές της ITU (Regions)

 

2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CEPT

 • Σύσταση TR/61-01
 • Προσωρινή χρήση ερασιτεχνικών σταθμών στις χώρες μέλη της CEPT
 • Προσωρινή χρήση ερασιτεχνικών σταθμών στις χώρες μη-μέλη της CEPT που συμμετέχουν  στο σύστημα της σύστασης TR/61-01

 

3.ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Εθνική νομοθεσία και αποφάσεις
 • Κανονισμοί και κατηγορίες αδειών και πτυχίων
 • Υποχρεώσεις ερασιτέχνη και απαγορεύσεις
 • Απόδειξη ικανότητας χρησιμοποίησης ημερολογίου σταθμού:
 • Τήρηση ημερολογίου
 • Σκοπός
 • Δεδομένα που καταγράφονται

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ MORSE»

Ο εξεταζόμενος για λήψη πτυχίου «Κατηγορίας 1» πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να στείλει με το χέρι και να καταγράψει λαμβάνοντας με το αυτί, σε κώδικα Morse, απλό κείμενο, ομάδες αριθμών, σημεία στίξης και άλλα σύμβολα:

 • Με ταχύτητα όχι μικρότερη από 5 λέξεις το λεπτό
 • Για διάρκεια τουλάχιστον 3 λεπτών
 • Με μέγιστο αριθμό 4 σφαλμάτων στη λήψη
 • Με μέγιστο αριθμό 1 αδιόρθωτου και 4 διορθωμένων σφαλμάτων στην εκπομπή
 • Χρησιμοποιώντας ένα ΟΧΙ αυτόματο χειριστήριο Morse

Για μαθήματα για αρχαρίους αποτανθειται στους κατά τόπους Συλλόγους.